Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | O fonde | O fonde
Zákon_č.13/1993 Z.z. E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

Obchodná verejná súťaž

Hudobný fond (ďalej len „vyhlasovateľ")* vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž") a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, zapísaných na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín.

Dátum vyhlásenia: 06.07.2015

Na stiahnutie:

Súťažné podmienky (06.07.2015)
Čestné vyhlásenie FO (06.07.2015)
Čestné vyhlásenie PO (06.07.2015)

 

Archív informácií a fotky nehnuteľnosti Bellov dom v Omšení č. 110.

 Hudobný fond

Hudobný fond (HF) je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.

 

1. HF robí podporné činnosti, ktoré sú nezastupiteľné

Najdôležitejšie z nich sú:

Vydávanie a výroba CD slovenských skladateľov a koncertných umelcov vo vlastnej réžii

investícia do 1 CD až do 7 000 EUR, pri náklade 500 ks je to stratová činnosť, ale nesmierne dôležitá pre skladateľov/koncertných umelcov, pretože im dáva do rúk nevyhnutný materiál pre ich kariéru. Ročne minimálne 4 CD vo vlastnej réžii - vážna hudba a jazz, za posledných 10 rokov HF vydal a vyrobil spolu 42 CD titulov vo vlastnom vydavateľstve.

Vydávanie a výroba notových materiálov

nevyhnutné pre uvádzanie pôvodných diel do života; investícia na 1 orchestrálne dielo 3 - 4 tis. Eur. Za posledných 10 rokov HF vyrobil a vydal spolu 634 diel slovenských autorov.

Najväčší archív slovenskej hudby

zapožičiavanie diel slovenských autorov - na koncertné ako aj študijné účely
priebežné dopĺňanie archívu o nové diela
priebežné udržiavanie archívu

„Fondová starostlivosť"- podpora všetkých hudobných žánrov

Ceny HF, granty, prémie, štipendiá, podpora festivalov a koncertov, účasť na festivaloch a prehliadkach, podpora výrobcov zvukových nosičov, workshopov. V roku 2011 HF cez svoju „Fondovú starostlivosť" podporil viac ako 230 subjektov v celkovej výške 131 164,40 Eur.

 

2. HF má dlhoročné skúsenosti s vyššie uvedenými formami podpory a potrebné know how


3. HF je efektívne fungujúca organizácia

Túto skutočnosť potvrdila aj kontrola NKÚ zameraná na roky 2008-2010, pričom od 1.1. 2011 došlo 5 x k ďalšej racionalizácii - organizačnej zmene a s tým súvisiacej redukcii počtu zamestnancov.

 

4. Aktivity HF je možné udržať iba za pomoci verejných/štátnych zdrojov

Súkromný sektor aktivity tohto druhu podporuje iba veľmi okrajovo.

 

5. Štruktúra príspevkov Hudobnému fondu

Viac ako 70% príspevkov HF tvoria zákonom stanovené odštepy z tzv. koncesionárskych poplatkov RTVS.

Ostatné príspevky (menej ako 30%) sú:

- 2% z odmien autorov a výkonných umelcov,
- príspevky za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel,
- 1% príspevky používateľov diel za uvádzanie zvukových a obrazových snímok do predaja,
- 1% príspevky používateľov diel za verejné nedivadelné uvádzanie hudobných diel.

 

 

VIDEO Hudobný fond 

VIDEO Podporná činnosť Hudobného fondu

VIDEO Vydavateľstvo Hudobného fondu

VIDEO Musica Slovaca 

VIDEO Eshop Musica Slovaca


Zákon_č.13/1993 Z.z.Zákon_č.13/1993 Z.z.