Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Hudobný fond | Vnútorné predpisy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Vnútorné predpisy 

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava
Z O Z N A M
platných vnútorných predpisov Hudobného fondu


1. Štatút Hudobného fondu zo dňa 26. 5. 1997 (prijatý Radou Hudobného fondu dňa
21. 01. 1997 a schválený ministrom kultúry SR dňa 26. 05. 1997),
2. Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, schválené Radou Hudobného fondu dňa
16. 04. 2014 (s účinnosťou od 17. 04. 2014),
3. Štatút cien Hudobného fondu schválený Radou Hudobného fondu dňa 11. 02. 2009
(účinnosť od 12. 02. 2009),
4. Rokovací poriadok Rady Hudobného fondu schválený Radou Hudobného fondu dňa
08. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
5. Organizačný a rokovací poriadok komisie Koncertných umelcov schválený Radou
Hudobného fondu dňa 08. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
6. Organizačný a rokovací poriadok Muzikologickej komisie schválený Radou Hudobného
fondu dňa 08. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
7. Organizačný a rokovací poriadok Skladateľskej komisie schválený Radou Hudobného
fondu dňa 08. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
8. Požičovný poriadok schválený Radou Hudobného fondu dňa 10. 11. 2015 (účinnosť od
01. 01. 2016),
9. Vnútorný organizačný poriadok Hudobného fondu schválený Radou Hudobného fondu
dňa 10. 11. 2015 v znení Dodatku č. 1 schváleného Radou Hudobného fondu dňa
08. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
10. Pracovný poriadok zo dňa 20. 10. 2004 (účinnosť od 1. 11. 2004),
11. Zásady odmeňovania zo dňa 25. 11. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08. 12. 2010,
Dodatku č. 2 zo dňa 15. 03. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 21. 12. 2011, Dodatku č. 4 zo
dňa 20. 12. 2012 a Dodatku č. 5 zo dňa 25. 03. 2015 (účinnosť od 1. 4. 2015),
12. Smernica o pružnom pracovnom čase zo dňa 15. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
13. Vnútropodniková smernica pre vedenie účtovníctva zo dňa 26. 09. 2011 (účinnosť
od 01. 10. 2011),
14. Obeh účtovných dokladov v Hudobnom fonde zo dňa 31. 03. 2015 (účinnosť od
01. 04. 2015),
15. Vnútorný predpis - Inventarizácia majetku a záväzkov v Hudobnom fonde zo dňa
30. septembra 2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2013 (účinnosť od
01. 10. 2013),
16. Bezpečnostná smernica zo dňa 29. 11. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31. 03. 2015
Dodatku č. 2 zo dňa 31. 05. 2017 (účinnosť od 01. 06. 2017),
17. Pravidlá pre činnosť škodovej komisie dňa 11. 04. 2007 (účinnosť od 16. 04. 2007),
18. Pravidlá pre činnosť vyraďovacej komisie dňa 11. 04. 2007 (účinnosť od 16. 04. 2007),
19. Vnútorný predpis, ktorým sa určuje postup pri obstarávaní a evidovaní tovarov, služieb
a prác pre potreby Hudobného fondu zo dňa 19. 08. 2016 (účinnosť od 01. 09. 2016),
20. Registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý bol schválený dňa 10. 08. 2016
Slovenským národným archívom (účinnosť od 01. 09. 2016),
21. Zásady vedenia evidencie platných vnútorných predpisov Hudobného fondu a uloženia
originálnych vyhotovení týchto predpisov zo dňa 26. 09. 2011 (účinnosť od
01. 10. 2011),
22. Kolektívna zmluva na rok 2017 zo dňa 16. 12. 2016,
23. Požiarna identifikačná karta právnickej osoby (účinnosť od 1.1.2016),
24. Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (účinnosť od 15. 01. 2016),
25. Vnútorný predpis na realizáciu zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám zo dňa 29. 02. 2012 (účinnosť od 01. 03. 2012),
26. Pokyn riaditeľa Hudobného fondu na uplatňovanie § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo dňa 09. 01. 2012
(účinnosť od 10. 01. 2012),
27. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 31. 03. 2015 (účinnosť od
01. 04. 2015).