Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 23.04.2018)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu

v 1. polroku 2018

03.01.2018

 

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

 
Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby 24.04.2018  empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby (okrem vážnej hudby) 09.01.2018, 23.01.2018, 01.03.2018, 03.04.2018, 09.05.2018  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby, realizované od 14.03.2017 do 19.03.2018 20.03.2018  empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie 09.01.2018, 23.01.2018, 01.03.2018, 03.04.2018, 09.05.2018  empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach 09.01.2018, 23.01.2018, 01.03.2018, 03.04.2018, 09.05.2018. Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Žiadosti na kurzy v júli a auguste treba doručiť do 09.05.2018  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2018 do 31.12.2018 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 24.04.2018  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby 20.03.2018   empty