Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 19.12.2018)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 1. polroku 2019

11.12.2018

Predpokladaný termín zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory HF v 1. polroku 2019 je január 2019.

Žiadosti o Ceny HF na súťažiach treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu
Zásady podpornej činnosti Hudobného fonduInformácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôrVýzvyTlačivá žiadostíTlačivá vyhodnoteníRozhodnutia RadySprávy o činnosti.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

V záujme dodržania lehoty na predkladanie žiadosti odporúčame neodkladať predloženie žiadosti a povinných príloh na posledný deň uzávierky výzvy.

 
Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby   empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby   empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby   empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby   empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach   empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie   empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach. Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí.   empty
empty Granty   empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby   empty