1. a 2. Mimoriadne štipendium

Správy o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu (ďalej len "správa") 

Často kladené otázky sú zverejnené TU (pdf).

MŠTA1 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu, vyhlásené 30.04.2020 pre mesiace jún, júl, august 2020.

. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi správu do 01.03.2021.

MŠTA2 - Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu , vyhlásené 11.09.2020 pre mesiace november, december 2020, január 2021

. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi správu do 02.08.2021.

NEPREHLIADNITE:

Prijímateľ je povinný predložiť správu na tlačive Hudobného fondu Správa o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity buď v papierovej/fyzickej podobe, alebo v elektronickej podobe:

• PODPÍSANÚ PRIJÍMATEĽOM a nascanovanú vo formáte .pdf , alebo .jpeg,

Adresa doručenia správy E-MAILOM: stipendia@hf.sk. Adresa doručenia správy v papierovej podobe POŠTOU: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava. Hudobný fond odporúča podávať správu prednostne e-mailom. 

Zmluvy o poskytnutí Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR https://www.crz.gov.sk/

vyhľadať podľa Číslo zmluvy: _____  alebo podľa Dodávateľ:  _____ (Meno a Priezvisko prijímateľa štipendia)

Podľa Zmluvy o poskytnutí mimoriadneho štipendia:

Článok III.

3.1 ...

3.2 Správu prijímateľ doručí poskytovateľovi buď v papierovej/fyzickej podobe, alebo v elektronickej podobe. V prípade doručenia v elektronickej podobe súbory v súhrnnej veľkosti do 10 MB doručí ako prílohu e-mailu na adresu stipendia@hf.sk. Pokiaľ by súbory v prílohe e-mailu súhrnne mali presahovať 15 MB (najmä zvukové a zvukovoobrazové súbory), je nutné tieto poskytovateľovi sprístupniť prostredníctvom linku umožňujúceho streamovanie, alebo doručiť tieto vo fyzickej podobe.
3.3 Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť:
a) názov skomponovanej skladby, resp. názvy skomponovaných skladieb a jej/ich rozsah, resp. zoznam naštudovaného repertoáru (meno a priezvisko autora a názov skladieb),
b) zhodnotenie realizácie štipendijného zámeru, informáciu o verejnom predvedení skomponovanej skladby, alebo informáciu o rokovaniach ohľadom verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom, alebo umeleckým vedúcim hudobného telesa), resp. informáciu o tom, kedy a kde bol naštudovaný repertoár verejne predvedený (napr. kedy bol šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu (napr. live stream), alebo sociálnych sietí - uvedie sa názov rozhlasovej/televíznej stanice, resp. internetová adresa a dátum šírenia).
3.4 Povinnou prílohou správy o využití štipendia je v prípade štipendia
a) na skomponovanie skladby/skladieb - partitúra skomponovanej skladby/skladieb (originál, resp. jej/ich kópia, alebo fotokópia) a doklad tom, že skladba/skladby bola/boli verejne predvedená/predvedené, alebo doklad o rokovaniach ohľadom jej/ich verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom, alebo umeleckým vedúcim hudobného telesa),
b) na naštudovanie koncertného repertoáru - doklad o tom, že naštudovaný repertoár bol sprístupnený verejnosti - zaznel na nejakom podujatí, napr. na koncerte, festivale, a pod.(t. j. prílohou vyúčtovania bude oficiálny program podujatia), resp. že bol zaznamenaný na zvukový alebo zvukovoobrazový nosič, ktorý bol následne verejne šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu, resp. prostredníctvom vyrobeného CD alebo DVD (t. j. prílohou vyúčtovania bude nosič, na ktorom bol naštudovaný repertoár zaznamenaný), resp. v prípade live stream šírenia záznam z neho.Podľa Článku I bodu 1.3 Zmluvy o poskytnutí mimoriadneho štipendia:
Prijímateľ sa zaväzuje, že v informáciách, resp. programoch podujatia o verejnom predvedení skomponovanej skladby/skladieb alebo naštudovanej skladby/skladieb zreteľne uvedie logo Hudobného fondu a text „S finančným príspevkom Hudobného fondu."

Článok I bod 1.3

Prijímateľ sa zaväzuje, že v informáciách, resp. programoch podujatia o verejnom predvedení skomponovanej skladby/skladieb alebo naštudovanej skladby/skladieb zreteľne uvedie logo Hudobného fondu a text „S finančným príspevkom Hudobného fondu."

Postup pri online prezentácii

Prijímateľ je povinný z online prezentácie urobiť záznam, ktorý predloží do správy. Počas online prezentácie prijímateľ zverejní podporu HF buď slovne, alebo vizuálnym zverejnením.


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

1. a 2. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu - informácie

Dodatok č. 1 k Zásadám podpornej činnosti Hudobného fondu, ktoré boli schválené Radou Hudobného fondu dňa 16.04.2014


Výzvy - uzavreté

MŠTA1 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (vyhlásené 30.04.2020) v mesiacoch jún, júl, august 2020- UZAVRETÁ VÝZVA (archív tlačív žiadostí)

MŠTA2 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020) v mesiacoch november 2020 - január 2021 - UZAVRETÁ VÝZVA (archív tlačív žiadostí)


Hudobný fond, Bratislava 08.10.2020

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch november 2020 - január 2021 predložených k 30.09.2020 do 15.00 h.

PDF,  FB - Hudobný fondČítať ďalej 


Hudobný fond, Bratislava 28.05.2020

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch jún, júl, august 2020

PDF