Dodatok č. 1 k Zásadám

Účinnosť od 30.04.2020

Dodatok č. 1 k Zásadám podpornej činnosti Hudobného fondu, ktoré boli schválené Radou Hudobného fondu dňa 16.04.2014

I. Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, ktoré boli schválené Radou Hudobného fondu dňa 16.04.2014 (ďalej len „Zásady") sa dopĺňajú takto:

Článok 1 bod 2 sa dopĺňa o nové písmeno j), ktoré znie takto:
„j) mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu."
Bodka na konci písmena i) sa nahradzuje čiarkou.

Článok 1 bod 4 sa dopĺňa o nové písmeno j), ktoré znie takto:
„j) mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu - len fyzickým osobám."
Bodka na konci písmena i) sa nahradzuje čiarkou.

Článok 2 sa za bod 61. dopĺňa o nový text, ktorý vrátane nadpisu znie takto:


„Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu
62. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu možno priznať na základe žiadosti podanej výlučne elektronickou formou pred uskutočnením tvorivej aktivity. Je určené pre profesionálnych hudobných umelcov, nie je určené pre študentov vysokých a stredných škôl.
63. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu podporuje skomponovanie skladby alebo skladieb a naštudovanie koncertného repertoáru.V prípade naštudovania koncertného repertoáru je podmienku, aby minimálne polovica diel predmetného repertoáru boli dielami pôvodnej slovenskej tvorby.
64. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu nemôže byť použité na zahraničné štúdium.
65. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa poskytuje podporovaným osobám na rozvoj ich tvorivých schopností na obdobie najviac 3 mesiacov.
66. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu vypláca fond v stanovených mesačných splátkach.
67. Podporovaná osoba, ktorej bolo udelené mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu, je povinná za účelom uzavretia štipendia predložiť Rade písomnú správu o priebehu a využití štipendia do 6 mesiacov po uplynutí termínu poberania štipendia.
68. Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť:
a) termín poberania štipendia (od - do),
b) názov skomponovanej skladby, resp. názvy skomponovaných skladieb a jej/ich rozsah, resp. zoznam naštudovaného repertoáru (meno a priezvisko autora a názov skladieb),
c) zhodnotenie realizácie študijného zámeru,
d) informáciu o verejnom predvedení skomponovanej skladby, alebo informáciu o rokovaniach ohľadom verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom hudobného telesa), resp. informáciu o tom, kedy a kde bol naštudovaný repertoár verejne predvedený (napr. kedy bol šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu (napr. live stream), alebo sociálnych sietí - uvedie sa názov rozhlasovej/televíznej stanice, resp. internetová adresa a dátum šírenia).
69. Povinnou prílohou správy o využití štipendia je v prípade štipendia
a) na skomponovanie skladby - partitúra skomponovanej skladby (originál, resp. jej kópia, alebo fotokópia),
b) na naštudovanie koncertného repertoáru - doklad o tom, že naštudovaný repertoár bol sprístupnený verejnosti - zaznel na nejakom podujatí, napr. na koncerte, festivale, a pod.(t. j. prílohou vyúčtovania bude oficiálny program podujatia), resp. že bol zaznamenaný na zvukový alebo zvukovoobrazový nosič, ktorý bol následne verejne šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu, resp. prostredníctvom vyrobeného CD alebo DVD (t. j. prílohou vyúčtovania bude nosič, na ktorom bol naštudovaný repertoár zaznamenaný), resp. v prípade live stream šírenia záznam z neho."


II. Tento Dodatok č. 1 k Zásadám podpornej činnosti Hudobného fondu bol schválený Radou Hudobného fondu dňa 29.04.2020 a nadobúda účinnosť 30.04.2020.

 


prof. Ján Vladimír Michalko
predseda Rady Hudobného fondu


RNDr. Matúš Jakabčic
riaditeľ Hudobného fondu