Dôležité informácie

 

Hudobný fond, Bratislava 21.09.2022

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou predkladania v 2.polroku 2022.

Výzvy na predkladanie žiadostí s uzávierkou v 2.polroku 2022 sú zverejnené tu.


Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

Rada Hudobného fondu na svojom zasadnutí dňa 12.04.2022 schválila nové Zásady podpornej činnosti účinné od 25.04.2022, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.


Hudobný fond, Bratislava 28.05.2021

Informácia k 3. mimoriadnemu štipendiu na tvorivé aktivity.

Rada Hudobného fondu na zasadnutí dňa 20.05.2021 rozhodla o žiadostiach o 3. mimoriadne štipendium. V týchto dňoch Hudobný fond (HF) posiela žiadateľom, ktorých žiadosti boli podporené, zmluvy na podpis. HF si dovoľuje požiadať všetkých úspešných žiadateľov o podpísanie zmluvy a jej zaslanie na adresu HF uvedenú v záhlaví zmluvy v čo najskoršom termíne. Rozhodnutie Rady HF nájdete tu.


Hudobný fond, Bratislava 17.02.2021

Zmeny v podávaní žiadostí.

Vzhľadom na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 Hudobný fond umožňuje od 17.02.2021 podávanie všetkých žiadostí o niektorú z foriem podpornej činnosti aj elektronickou formou.

Postup pri podávaní žiadostí elektronickou formou nájdete tu.

Žiadosti o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu, ktoré boli doručené Hudobnému fondu do 17.02.2021 (poštou, alebo elektronicky na adresu zolyomiova@hf.sk), Hudobný fond zaradí do evidencie žiadostí, t. j. tieto žiadosti nie je potrebné posielať Hudobnému fondu znovu.


Hudobný fond, Bratislava marec 2020

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne sú zverejnené TU.


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Postupy pri podávaní Správy o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené TU .


 

 Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk