Opatrenia pre podpornú činnosť

Hudobný fond, Bratislava, marec 2020, aktualizované 16.09.2020

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov

Hudobný fond v súčasnej situácii chce vyjsť v ústrety prijímateľom grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli, alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne a bude v takomto prípade akceptovať zmenu termínu realizácie projektu.

Aktuálne znenie: Nový termín realizácie projektu nie je viazaný kalendárnym rokom. 
Zrušené znenie: (Nový termín realizácie projektu nie je viazaný kalendárnym rokom, avšak termín realizácie môže byť
posunutý maximálne o 1 rok od termínu, ktorý je uvedený v zmluve.)

Postup pri zmene termínu realizácie projektu, na ktorý poskytol grant Hudobný fond:

1. V prípade, ak projekt, na ktorý HF poskytol grant, nie je možné zrealizovať v stanovenom termíne, avšak je ho možné zrealizovať v inom (náhradnom) termíne, je potrebné, aby prijímateľ grantu požiadal HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu o zmenu termínu realizácie projektu. V žiadosti je potrebné uviesť:
-  úplný názov prijímateľa grantu,
-  číslo zmluvy o poskytnutí grantu,
-  návrh nového termínu na realizáciu projektu.

2. V prípade, ak projekt, na ktorý HF poskytol grant, nie je možné zrealizovať v stanovenom termíne, ani ho nie je možné zrealizovať v inom (náhradnom) termíne, resp. prijímateľ grantu nemá o realizáciu projektu v náhradnom termíne záujem, je potrebné, aby prijímateľ grantu oznámil túto skutočnosť HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu. V oznámení je potrebné uviesť:
- úplný názov prijímateľa grantu,
- číslo zmluvy o poskytnutí grantu.
V tomto prípade je prijímateľ povinný súčasne vrátiť poskytnutý grant Hudobnému fondu bankovým prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy o poskytnutí grantu s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo grantovej zmluvy.

3. V prípade, že prijímateľ grantu má záujem zrealizovať projekt formou online prezentácie a povaha projektu toto umožňuje pri dodržaní nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19, je potrebné, aby prijímateľ grantu oznámil túto skutočnosť HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu. V žiadosti je potrebné uviesť:
- úplný názov prijímateľa grantu,
- číslo zmluvy o poskytnutí grantu.
Prijímateľ je povinný z online prezentácie urobiť záznam, ktorý predloží do vyúčtovania grantu. Počas online prezentácie prijímateľ zverejní podporu HF buď slovne, alebo vizuálnym zverejnením.