Realizácia zákona č. 211/2000

Vnútorný predpis Hudobného fondu
vydaný na realizáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

 

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Hudobný fond (ďalej len „HF") je v zmysle § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa tohto zákona a osobou povinnou zverejňovať určené informácie.
2. Tento vnútorný predpis vydáva riaditeľ HF na realizáciu uvedeného zákona v podmienkach HF.

Článok 2
1. Podľa zákona č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov činnosť HF riadi riaditeľ HF, ktorý zastupuje HF a koná v jeho mene. Informácie o HF je preto oprávnený poskytovať výlučne riaditeľ alebo iná riaditeľom poverená osoba.
2. Riaditeľ HF poveruje právnika HF poskytovať informácie o HF v zmysle zákona.

Článok 3
Právnik HF zabezpečí prostredníctvom internetu zverejnenie a priebežnú aktualizáciu týchto informácií o HF:
a) spôsob zriadenia HF, jeho hlavné právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým bude možné získavať informácie o HF, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a informáciu o možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia oprávneného orgánu HF,
d) postup, ktorý musí HF dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých HF koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k HF,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré bude HF vyberať za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Článok 4
Právnik HF zabezpečí, že informácie podľa článku 3 budú zverejnené aj v sídle HF a na všetkých jeho pracoviskách na verejne prístupnom mieste.

Článok 5
Postup a pravidlá vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií o HF
1. Miestom pre podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií o HF je kancelária sekretariátu riaditeľa HF.
2. Pracovisko uvedené v bode 1 toho článku bude prijímať žiadosti takto:
- v pracovné dni, v čase od 10.00 do 11.00 h.
Prijať sa musia žiadosti podané písomne, ústne (spísanie záznamu), faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
3. Všetci žiadatelia, ktorí budú požadovať sprístupnenie informácií na inom mieste HF, musia byť nasmerovaní na stanovené pracovisko. Aj došlá pošta obsahujúca sprístupnenie informácií musí byť doručená na toto pracovisko.
4. Uvedené pracovisko vedie evidenciu žiadostí s údajmi o ich dátume prijatia, ich obsahu a spôsobe poskytnutia informácie, o výsledku jej vybavenia a o prípadnom podaní opravného prostriedku.
5. Za žiadosť o sprístupnenie informácií o HF sa pokladá iba také podanie, z ktorého ho zjavné, že je určené HF, kto ho podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá tieto predpísané náležitosti, právnik HF ihneď vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní) žiadosť doplnil a poučí ho, ako treba žiadosť doplniť (Príloha č.1). Ak žiadateľ tak neurobí aj napriek výzve, právnik HF žiadosť odloží a nebude ďalej vo veci konať.
6. Každú prijatú žiadosť právnik HF zaeviduje, t.j. opatrí ju evidenčným číslom jednania, vyznačí dátum jej podania, založí k nej spis s krycím listom (Príloha č.2). Ak žiadateľ požaduje písomné potvrdenie o prijatí podania a informáciu o predpokladanej výške úhrady, právnik HF mu tieto poskytne (Príloha č.3).
7. O prijatých a zaevidovaných žiadostiach právnik HF informuje riaditeľa HF okamžite alebo pred koncom každého pracovného dňa. Riaditeľ HF rozhodne o ďalšom postupe pri vybavovaní žiadosti podľa článku 7.

Článok 6
Lehoty

1. Lehota na sprístupnenie informácie na žiadosť je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona.
2. Zo závažných dôvodov môže právnik HF predĺžiť lehotu (bod 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona. Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo HF,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
3. Predĺženie lehoty právnik HF oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (bod 1). V oznámení právnik HF uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
4. Ak právnik HF v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (body 1 a 2).

Článok 7
Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

1. Právnik HF sprístupňuje na žiadosť informácie ústnym oboznámením, rozhodnutím o umožnení nahliadnuť do spisu, rozhodnutím o umožnení vyhotoviť žiadateľovi odpis, výpis, kópiu na technický nosič dát, rozhodnutím o sprístupnení kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou alebo elektronickou poštou.
2. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, právnik HF si so žiadateľom dohodne iný spôsob jej sprístupnenia.
3. O poskytnutí informácie v požadovanom rozsahu, spôsobe poskytnutia informácie a lehote urobí právnik HF rozhodnutie do záznamu o spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
4. Ak právnik HF žiadosti nevyhovie alebo vyhovie len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie (Príloha č. 4).

Článok 8
Odkaz na zverejnenú informáciu

1. Ak je predmetom žiadosti získanie informácie, ktorú už HF zverejnil, môže právnik HF bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, právnik HF mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Článok 9
Opravné prostriedky

1. Proti rozhodnutiu právnika HF o odmietnutí žiadosti možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo od márneho uplynutia lehoty podľa čl. 6 riaditeľovi HF.
2. Riaditeľ HF rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a potvrdil napadnuté rozhodnutie. Za deň doručenia tohoto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Článok 10
Úhrada nákladov spojených so sprístupňovaním informácií

1. Informácie o HF poskytuje právnik HF bezplatne, s výnimkou úhrady materiálových nákladov na zhotovenie kópií, zadováženie technických nosičov a odoslanie informácie žiadateľovi.
2. Za materiálové náklady na sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:
a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä papier,
c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.
3. Úhrada nákladov podľa bodu 2 sa určuje ako súčet týchto nákladov a získané prostriedky sú príjmom HF.
4. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je uvedený v Prílohe č.5.

Článok 11
Ochrana utajovaných skutočností

Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo alebo služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií, alebo patrí do bankového alebo daňového tajomstva, ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup právnik HF ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.

Článok 12
Ochrana osobnosti a osobných údajov

1. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, HF sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.
2. Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených v § 3 až 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, HF sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.
3. Ak dotknutá osoba podľa bodu 1 alebo 2 nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.

Článok 13
Ochrana obchodného tajomstva

1. Informácie označené ako obchodné tajomstvo HF nesprístupní.
2. Za porušenie alebo ohrozenie obchodného tajomstva sa však v zmysle zákona nepokladá sprístupnenie informácie:
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné dedičstvo, životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stabilitity,
b) o znečisťovaní životného prostredia (§ 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí),
c) ktorá sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu,
d) o štátnej pomoci (Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci) a informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Článok 14
Ďalšie obmedzenie prístupu k informáciám

1. HF obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak:
a) jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu HF neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí HF osobu vo výzve upozorniť,
b) ju zverejňuje na základe osobitného zákona; ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,
c) tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom5 s výnimkou, ak autor na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas,
d) sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.
2. Ustanovenie podľa bodu 1 písm. a) sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo ak sú to informácie týkajúce sa použitia takých prostriedkov, alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom obce.

Článok 15
Podmienky obmedzenia

1. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva právnik HF tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
2. Sprístupnenie informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona.

Článok 16
Záverečné ustanovenie

1. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 01. marca 2012.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu sa ruší Vnútorný predpis Hudobného fondu vydaný na realizáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií zo dňa 04. apríla 2011.

V Bratislave 29. februára 2012

 

RNDr. Matúš Jakabčic
riaditeľ

 

Prílohy : 5


PRÍLOHA č.1


HUDOBNÝ FOND
Medená 29
811 02 Bratislava

tel. e-mail:
Vážený pán/Vážená pani
adresa
Bratislava dňa
Číslo:

Vec : Výzva na doplnenie údajov
V zmysle zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám Hudobný fond potvrdzuje, že dostal Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie o ..................................................................................................................... .

Keďže Vaša žiadosť neobsahuje zákonom predpísanú náležitosť - .............(uviesť z § 14 ods.2) ................................ , vyzývame Vás, v súlade s § 14 ods. 3 citovaného zákona týmto o jej doplnenie.


Vašu odpoveď očakávame do 10 dní od doručenia tejto výzvy.

S pozdravomprávnik HF

 

PRÍLOHA č. 2

Žiadosť o sprístupnenie informácie č. j. ........................

Povinná osoba :........................................................................................................................

Žiadateľ : .................................................................................................................................

Prijatie dňa ................................... Vybavenie dňa ...............................

Obsah žiadosti : ........................................................................................................................

Postúpenie :...............................................................................................................................

Pridelenie : .................................................................................................................


Rozhodnutie ..................................................................................................

........................................................................................................................

podpis...................

Opravné konanie : .......................................................................................


Poznámka : ...............................................................................................................................

 

PRÍLOHA č.3


HUDOBNÝ FOND
Medená 29
811 02 Bratislava

tel. e-mail:
Vážený pán/Vážená pani
adresa
Bratislava dňa
Číslo:

Vec : Potvrdenie o prijatí žiadosti o sprístupnenie informácie
V zmysle ustanovenia § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov potvrdzujeme, že dňa ............... Hudobný fond dostal .... (napr. ústnu, písomnú) ............. žiadosť o sprístupnenie informácie :
.............................(stručný obsah žiadosti)................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Žiadateľom je .....(fyz/právnická)................. osoba .....( meno)......................... ..............................., bytom ........... ................... ............. . ................. . .........................................( adresa, telefón, e-mail) ................ ............... .............. .. .
a žiada sprístupnenie formou ...... (písomne, telefonicky, elektronickou poštou) ....... ............................................................................ .
Predpokladaná výška nákladov na poskytnutie informácie bude ......... €.právnik HF

 

PRÍLOHA č. 4


HUDOBNÝ FOND
Medená 29
811 02 Bratislava

tel. e-mail:
Vážený pán/Vážená pani
adresa
Bratislava dňa
Číslo:

Vec : Rozhodnutie

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších Vám oznamujeme, že Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie o .............................................., ktorú ste podali Hudobnému fondu dňa .................nevyhovujeme, /resp. vyhovujeme len sčasti, a to z dôvodu ........................... .
Proti tomuto rozhodnutiu môžete podať odvolanie, do 15 dní od doručenia tohoto rozhodnutia riaditeľovi Hudobnému fondu.

S pozdravomprávnik HF

 

PRÍLOHA č.5

Podľa ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva financií SR vydanú pod č. 481/2000 Z. z. stanovujem výšku materiálnych nákladov súvisiacich s poskytnutím informácií takto :

a) nosiče dát :
- 1 ks CD (kompaktný disk) - čistý ................................................2,50 EUR
- 1 ks disketa - čistá ......................................................................2,00 EUR

b) papierové výrobky 1 ks :
- obálka A/4....................................................................................0,15 EUR
- obálka A/5 ...................................................................................0,07 EUR
- obálka A/6 ...................................................................................0,04 EUR
- obálka podlhovastá .....................................................................0,07 EUR
- obálka s dnom .............................................................................0,15 EUR
- obálka taška A/4 ..........................................................................0,15 EUR
- obálka kartónová A/5 ...................................................................0,17 EUR
- obálka kartónová A/4 ...................................................................0,30 EUR
- obálka bublinková (so vzduch.vankúšom) ...................................0,46 EUR
- hárok papiera ...............................................................................0,01 EUR

c) fotokópie 1 strana :
- čiernobiela A/4 ..............................................................................0,03 EUR
- farebná A/4 ................................................................................. .0,30 EUR

d) poštovné :
- podľa platného cenníka

 

RNDr. Matúš Jakabčic
riaditeľ