Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Príspevky pre Hudobný fond podľa zákona | Všeobecná informácia
Zákon č. 13/1993 Z.z. E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

UPOZORNENIE !

Hudobný fond upozorňuje, že dňa 21.05.2020 nadobudol účinnosť zák. č. 129/2020 Z. z., ktorým sa, okrem iného, novelizoval zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").


Na základe uvedenej novelizácie zákona povinnosti podľa § 6 ods. 1 zákona zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 zákona alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zákona zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v období od 21.05.2020 do 31. decembra 2020; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.


Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2 % z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2020 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 zákona sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu, ak je odvedený fondom do 31. marca 2021.


Príspevky pre Hudobný fond

Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov, príspevky za použitie voľných diel a príspevky používateľov diel

IBAN

Od 1.2.2014 je potrebné uvádzať pri poukazovaní príspevkov pre Hudobný fond číslo účtu Hudobného fondu vo formáte IBAN.

IBAN: SK30 0200 0000 0012 2444 5054
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Hudobný fond vyberá príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov, príspevky za použitie voľných diel a príspevky používateľov diel v zmysle zákona NR SR č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Tieto príspevky sú finančným základom hospodárenia hudobného fondu.

A. Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov

Hudobnému fondu patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie
a) hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a umeleckých diel použitých v rozhlase a televízii,
b) umeleckých výkonov podaných pri uvedení hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a diel určených na vysielanie rozhlasom či televíziou.
Príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov vo výške 2% z ich hrubých príjmov, je povinná Hudobnému fondu odviesť právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu autorom alebo výkonným umelcom, ktorí majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike. Právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu autorom alebo výkonným umelcom zrazí príspevok vo výške 2% z hrubej odmeny (z hrubej výšky honorára autora alebo výkonného umelca) a zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac Hudobnému fondu vždy do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Príspevky z odmien prijatých od občanov uhradí príjemca odmeny priamo fondu do 31. januára nasledujúceho roku.
Právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu autorom oznámi zrazenie, vyúčtovanie a odvod príspevku na tlačive č. 1.
Právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu výkonným umelcom oznámi zrazenie, vyúčtovanie a odvod príspevku na tlačive č. 2.

B. Príspevky za použitie voľných diel

1. za rozhlasové vysielanie voľných hudobných diel odvádza používateľ príspevok vo výške 0,14% z koncesionárskych poplatkov ročne tak, že Hudobný fond dostane 60% tejto sumy;
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RaTS") oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 3.
2. za televízne vysielanie voľných hudobných diel odvádza používateľ príspevok vo výške 0,1% z koncesionárskych poplatkov ročne tak, že Hudobný fond dostane 35% tejto sumy.
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RaTS") oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 4.
3. za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca z úhrnu autorských odmien za použitie diel hudobného druhu Hudobnému fondu 15%.
Výrobca oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 5.

C. Príspevky používateľov diel

Používatelia diel sú povinní odvádzať Hudobnému fondu za použitie diel príspevok vo výške 1%, a to pri:
1. uvádzaní zvukových a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky;
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza zvukové a obrazové snímky do predaja oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 6.
2. rozhlasovom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových poplatkov tak, že Hudobný fond 35% z tejto sumy;
Rozhlas a televízia Slovenska oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 7.
3. televíznom vysielaní z celkového výnosu televíznych poplatkov tak, že Hudobný fond 35% z tejto sumy;
Rozhlas a televízia Slovenska oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 8.
4. verejnom nedivadelnom uvádzaní hudobných diel z autorskej odmeny za každú produkciu.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá organizuje verejné nedivadelné uvádzanie oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 9.

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov a pre ich vyúčtovanie, najmä základ pre výpočet príspevkov, a údaje, za aké dielo alebo umelecký výkon sa odmena vypláca, je Hudobný fond oprávnený kontrolovať z účtovných záznamov a iných dokladov u subjektov vyplácajúcich odmeny, resp. používajúcich voľné diela, resp. diela vo všeobecnosti vôbec.

Jednotlivé príspevky je potrebné odviesť na účet Hudobného fondu, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke Bratislava - mesto:

číslo účtu: 1224445054 / 0200
IBAN: SK30 0200 0000 0012 2444 5054
BIC (SWIFT): SUBASKBX
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): variabilný symbol je uvedený na príslušnom tlačive

Za účelom ďalších informácií sa prosím obráťte na Hudobný fond:
Michala Bronišová
telefón +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk

 

 


Zákon č. 13/1993 Z.z.Zákon č. 13/1993 Z.z.