Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 15.08.2020)

Hudobný fond | Dôležité informácie

Hudobný fond, Bratislava 20.07.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 2. polroku 2020

Čítajte viac TU.


Hudobný fond, Bratislava 09.07.2020

Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2020

Dňa 8. septembra 2020 o 14.00 hod. sa uskutoční v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu

Čítajte viac TU.


Hudobný fond, Bratislava 23.06.2020

Rozhodnutia Rady o správach o využití štipendia na tvorivé aktivity

Rozhodnutia Rady o Správach o využití štipendia na tvorivé aktivity, ktoré prijímatelia doručia do fondu v období jún - september 2020, budú zverejnené TU a schválené sumy poukázané na účty prijímateľov koncom septembra 2020.


Hudobný fond, Bratislava

Hudobný fond v súčasnej situácii chce vyjsť v ústrety prijímateľom grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli, alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne a bude v takomto prípade akceptovať zmenu termínu realizácie projektu. Nový termín realizácie projektu nie je viazaný kalendárnym rokom, avšak termín realizácie môže byť posunutý maximálne o 1 rok od termínu, ktorý je uvedený v zmluve.

Postup pri zmene termínu realizácie projektu, na ktorý poskytol grant Hudobný fond:

V prípade, ak projekt, na ktorý HF poskytol grant, nie je možné zrealizovať v stanovenom termíne, avšak je ho možné zrealizovať v inom (náhradnom) termíne, je potrebné, aby prijímateľ grantu požiadal HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu o zmenu termínu realizácie projektu. V žiadosti je potrebné uviesť:
-  úplný názov prijímateľa grantu,
-  číslo zmluvy o poskytnutí grantu,
-  návrh nového termínu na realizáciu projektu.

V prípade, ak projekt, na ktorý HF poskytol grant, nie je možné zrealizovať v stanovenom termíne, ani ho nie je možné zrealizovať v inom (náhradnom) termíne, resp. prijímateľ grantu nemá o realizáciu projektu v náhradnom termíne záujem, je potrebné, aby prijímateľ grantu oznámil túto skutočnosť HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu. V oznámení je potrebné uviesť:
- úplný názov prijímateľa grantu,
- číslo zmluvy o poskytnutí grantu.
V tomto prípade je prijímateľ povinný súčasne vrátiť poskytnutý grant Hudobnému fondu bankovým prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy o poskytnutí grantu s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo grantovej zmluvy.

V prípade, že prijímateľ grantu má záujem zrealizovať projekt formou online prezentácie a povaha projektu toto umožňuje pri dodržaní nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19, je potrebné, aby prijímateľ grantu oznámil túto skutočnosť HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu. V žiadosti je potrebné uviesť:
- úplný názov prijímateľa grantu,
- číslo zmluvy o poskytnutí grantu.

Prijímateľ je povinný z online prezentácie urobiť záznam, ktorý predloží do vyúčtovania grantu. Počas online prezentácie prijímateľ zverejní podporu HF buď slovne, alebo vizuálnym zverejnením. 


 Hudobný fond, Bratislava

Od 11.05.2020 bude Hudobný fond (HF) opäť otvorený pre verejnosť. Kvôli dodržiavaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID - 19 je nevyhnutné pri vstupe do HF a pri osobnom kontakte dodržiavať pokyny uvedené na vstupných dverách do HF a pokyny zamestnancov HF. Ďakujeme za pochopenie.

From May 11th Hudobny fond (HF) - Music Fund Slovakia will be opened to the public again. In order to comply with the measures of the Public Health Office of the Slovak Republic regarding COVID - 19, it is necessary to follow the instructions given at the entrance door to HF and the instructions of HF employees when entering HF and in personal contact. Thank you for understanding.


 

 Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk