Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 24.02.2021)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Mimoriadne štipendium

Správy o využití Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu (ďalej len "správa") 


Často kladené otázky sú zverejnené TU (pdf).

 

MŠTA1 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu, vyhlásené 30.04.2020 pre mesiace jún, júl, august 2020

. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi správu do 01.03.2021.

MŠTA2 - Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu , vyhlásené 11.09.2020 pre mesiace november, december 2020, január 2021

. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi správu do 02.08.2021.

NEPREHLIADNITE:

Prijímateľ je povinný predložiť správu na tlačive Hudobného fondu Správa o využití mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity buď v papierovej/fyzickej podobe, alebo v elektronickej podobe:

• PODPÍSANÚ PRIJÍMATEĽOM a nascanovanú vo formáte .pdf , alebo .jpeg,

Adresa doručenia správy E-MAILOM: zolyomiova@hf.sk. Adresa doručenia správy v papierovej podobe POŠTOU: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava. Hudobný fond odporúča podávať správu prednostne e-mailom. 

Zmluvy o poskytnutí Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR https://www.crz.gov.sk/

vyhľadať podľa Číslo zmluvy: _____  alebo podľa Dodávateľ:  _____ (Meno a Priezvisko prijímateľa štipendia)

Podľa Zmluvy o poskytnutí mimoriadneho štipendia:

Článok III.

3.1 ...

3.2 Správu prijímateľ doručí poskytovateľovi buď v papierovej/fyzickej podobe, alebo v elektronickej podobe. V prípade doručenia v elektronickej podobe súbory v súhrnnej veľkosti do 10 MB doručí ako prílohu e-mailu na adresu zolyomiova@hf.sk. Pokiaľ by súbory v prílohe e-mailu súhrnne mali presahovať 10 MB (najmä zvukové a zvukovoobrazové súbory), je nutné tieto poskytovateľovi sprístupniť prostredníctvom linku umožňujúceho streamovanie, alebo doručiť tieto vo fyzickej podobe.
3.3 Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť:
a) názov skomponovanej skladby, resp. názvy skomponovaných skladieb a jej/ich rozsah, resp. zoznam naštudovaného repertoáru (meno a priezvisko autora a názov skladieb),
b) zhodnotenie realizácie štipendijného zámeru, informáciu o verejnom predvedení skomponovanej skladby, alebo informáciu o rokovaniach ohľadom verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom, alebo umeleckým vedúcim hudobného telesa), resp. informáciu o tom, kedy a kde bol naštudovaný repertoár verejne predvedený (napr. kedy bol šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu (napr. live stream), alebo sociálnych sietí - uvedie sa názov rozhlasovej/televíznej stanice, resp. internetová adresa a dátum šírenia).
3.4 Povinnou prílohou správy o využití štipendia je v prípade štipendia
a) na skomponovanie skladby/skladieb - partitúra skomponovanej skladby/skladieb (originál, resp. jej/ich kópia, alebo fotokópia) a doklad tom, že skladba/skladby bola/boli verejne predvedená/predvedené, alebo doklad o rokovaniach ohľadom jej/ich verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom, alebo umeleckým vedúcim hudobného telesa),
b) na naštudovanie koncertného repertoáru - doklad o tom, že naštudovaný repertoár bol sprístupnený verejnosti - zaznel na nejakom podujatí, napr. na koncerte, festivale, a pod.(t. j. prílohou vyúčtovania bude oficiálny program podujatia), resp. že bol zaznamenaný na zvukový alebo zvukovoobrazový nosič, ktorý bol následne verejne šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu, resp. prostredníctvom vyrobeného CD alebo DVD (t. j. prílohou vyúčtovania bude nosič, na ktorom bol naštudovaný repertoár zaznamenaný), resp. v prípade live stream šírenia záznam z neho.Podľa Článku I bodu 1.3 Zmluvy o poskytnutí mimoriadneho štipendia:
Prijímateľ sa zaväzuje, že v informáciách, resp. programoch podujatia o verejnom predvedení skomponovanej skladby/skladieb alebo naštudovanej skladby/skladieb zreteľne uvedie logo Hudobného fondu a text „S finančným príspevkom Hudobného fondu."

Článok I bod 1.3

Prijímateľ sa zaväzuje, že v informáciách, resp. programoch podujatia o verejnom predvedení skomponovanej skladby/skladieb alebo naštudovanej skladby/skladieb zreteľne uvedie logo Hudobného fondu a text „S finančným príspevkom Hudobného fondu."

Postup pri online prezentácii

Prijímateľ je povinný z online prezentácie urobiť záznam, ktorý predloží do správy. Počas online prezentácie prijímateľ zverejní podporu HF buď slovne, alebo vizuálnym zverejnením.


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa riadi osobitnými predpismi

Dodatok č. 1 

Dodatok č. 1 k Zásadám podpornej činnosti Hudobného fondu, ktoré boli schválené Radou Hudobného fondu dňa 16.04.2014


Výzvy - uzavreté

MŠTA1 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (vyhlásené 30.04.2020) v mesiacoch jún, júl, august 2020- UZAVRETÁ VÝZVA (archív tlačív žiadostí)

MŠTA2 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020) v mesiacoch november 2020 - január 2021 - UZAVRETÁ VÝZVA (archív tlačív žiadostí)


Hudobný fond, Bratislava 08.10.2020

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch november 2020 - január 2021 predložených k 30.09.2020 do 15.00 h.

PDF,  FB - Hudobný fondČítať ďalej 


Hudobný fond, Bratislava 28.05.2020

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch jún, júl, august 2020

PDF

 

 


 
Často kladené otázky (pdf)Často kladené otázky (pdf)