Logo Hudobný fond

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu

Rozhodnutia Rady o žiadostiach podaných na základe výziev a správach o využití štipendia Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení hodnotiaceho procesu (približne 6 týždňov od posledného dňa uzávierky výzvy). Žiadatelia budú o rozhodnutiach Rady informovaní písomne. Žiadateľom fond zašle spolu s oznámením aj podrobné informácie o čerpaní podpory.

Prečítajte si Všeobecné informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr Hudobného fondu.

V dôsledku legislatívnych zmien bol Hudobný fond od 1.1.2024 zaradený pod štátnu správu. Z tohoto dôvodu môže Hudobný fond udeľovať a vyplácať podpory iba podľa Schémy minimálnej pomoci Hudobného fondu (ďalej len "Schéma"), ktorá podlieha schváleniu Protimonopolným úradom SR. V súčasnosti je Schéma v pripomienkovom konaní. Schválené podpory vyplatí Hudobný fond po zrealizovaní všetkých zákonných povinností, ktoré so Schémou súvisia.

Termín vyplácania podpôr oznámi Hudobný fond na svojom webovom sídle.


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2024