Logo Hudobný fond

Vnútorné predpisy

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

Z O Z N A M

vnútorných predpisov Hudobného fondu

(platných od 1. 1. 2022)

 • Štatút Hudobného fondu zo dňa 26. 5. 1997 (prijatý Radou Hudobného fondu dňa 21. 01. 1997 a schválený ministrom kultúry SR dňa 26. 05. 1997),
 • Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, schválené Radou Hudobného fondu dňa  16. 03. 2021 (účinnosť od 19. 03. 2021),
 • Štatút cien Hudobného fondu schválený Radou Hudobného fondu dňa 24. 05. 2018 (účinnosť od 25. 05. 2018),
 • Rokovací poriadok Rady Hudobného fondu schválený Radou Hudobného fondu dňa 08. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
 • Organizačný a rokovací poriadok komisie Koncertných umelcov schválený Radou Hudobného fondu dňa 12. 04. 2016 (účinnosť od 01. 05. 2016),
 • Organizačný a rokovací poriadok Muzikologickej komisie schválený Radou Hudobného fondu dňa 12. 04. 2016 (účinnosť od 01. 05. 2016),
 • Organizačný a rokovací poriadok Skladateľskej komisie schválený Radou Hudobného fondu dňa 12. 04. 2016 (účinnosť od 01. 05. 2016),
 • Požičovný poriadok schválený Radou Hudobného fondu dňa 19. 01. 2021 (účinnosť od 01. 02. 2021),
 • Vnútorný organizačný poriadok Hudobného fondu zo dňa 11.11.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2015 a Dodatku č. 2 schváleného Radou Hudobného fondu dňa 27.05.2020 (účinnosť od 01. 06. 2020),
 • Pracovný poriadok zo dňa 26. 10. 2018 (účinnosť od 1. 11. 2018),
 • Zásady odmeňovania zo dňa 31. 01. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13. 12. 2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 31. 03. 2020 (účinnosť od 1. 4. 2020),
 • Smernica o pružnom pracovnom čase zo dňa 15. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
 • Vnútropodniková smernica pre vedenie účtovníctva zo dňa 26. 09. 2011 (účinnosť od 01. 10. 2011),
 • Obeh účtovných dokladov v Hudobnom fonde zo dňa 31. 03. 2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2019 (účinnosť od 01. 10. 2019),
 • Vnútorný predpis - Inventarizácia majetku a záväzkov v Hudobnom fonde zo dňa 30. septembra 2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2013 (účinnosť od 01. 10. 2013),
 • Technické a organizačné opatrenia v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. 05. 2018 (účinnosť od 25. 05. 2018),
 • Pravidlá pre činnosť škodovej komisie dňa 11. 04. 2007 (účinnosť od 16. 04. 2007),
 • Pravidlá pre činnosť vyraďovacej komisie dňa 11. 04. 2007 (účinnosť od 16. 04. 2007),
 • Vnútorný predpis, ktorým sa určuje postup pri obstarávaní a evidovaní tovarov, služieb a prác pre potreby Hudobného fondu zo dňa 19. 08. 2016 (účinnosť od 01. 09. 2016),
 • Registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý bol schválený dňa 10. 08. 2016 Slovenským národným archívom (účinnosť od 01. 09. 2016),
 • Zásady vedenia evidencie platných vnútorných predpisov Hudobného fondu a uloženia originálnych vyhotovení týchto predpisov zo dňa 26. 09. 2011 (účinnosť od 01. 10. 2011),
 • Kolektívna zmluva na rok 2022 zo dňa 09.11.2021,
 • Požiarna identifikačná karta právnickej osoby (účinnosť od 1.1.2016),
 • Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (15.1.2016),
 • Vnútorný predpis na realizáciu zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 29. 02. 2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.03.2018 (účinnosť od 01. 04. 2018),
 • Pokyn riaditeľa Hudobného fondu na uplatňovanie § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo dňa 09. 01. 2012 (účinnosť od 10. 01. 2012),
 • Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti doručených Hudobnému fondu zo dňa 20. 09. 2019 (účinnosť od 01. 10. 2019).
 •  

   

   


  HORE

  Hudobný fond

  Medená 29
  811 02 Bratislava 1

  KONTAKTY

  Tel.: +421 (2) 59207 411
  E-mail: sekretariat@hf.sk
  Web: www.hf.sk
  E-shop: www.musicaslovaca.sk

  Sledujte nás

  Informácie a dokumenty


  Hudobný fond © 2023