Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu

Účinnosť od 15.02.2024

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

1) Hudobný fond podporuje tvorivú činnosť v oblasti slovenského hudobného umenia.
2) Formami podpornej činnosti v zmysle týchto zásad sú:
    a) ceny Hudobného fondu,
    b) prémie,
    c) ceny Hudobného fondu na súťažiach,
    d) študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie,
    e) štipendiá na tvorivé aktivity,
    f) príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov,
    g) granty,
    h) príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby
    i) mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu.
3) Podpory možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
    a) fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej päť rokov alebo má slovenské štátne občianstvo a ktorá umelecky pôsobí predovšetkým v Slovenskej republike (ďalej len „FO"),
    b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie (živnostník) s miestom podnikania na území Slovenskej republiky (ďalej len „živnostník"),
    c) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „PO").
4) Jednotlivé formy podpory možno poskytnúť týmto subjektom:
    a) ceny - len FO,
    b) prémie - len FO,
    c) ceny Hudobného fondu na súťažiach - len živnostníkom alebo PO,
    d) študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie - len FO,
    e) štipendiá na tvorivé aktivity - len FO
    f) príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov - len FO,
    g) granty - len živnostníkom alebo PO
    h) príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby - len živnostníkom alebo PO,
    i) mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu - len FO.
5) Predmetom žiadosti o poskytnutie prémie môže byť len umelecká činnosť žiadateľa (umelecká tvorba, umelecký výkon, resp. iný umelecký počin), ktorú žiadateľ o prémiu uskutočnil, resp. ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená, v posledných dvoch kalendárnych rokoch pred rokom, v ktorom je vyhlásená uzávierka výzvy na podávanie žiadostí o prémiu. Na žiadosti o prémiu za umeleckú činnosť, ktorá bola zrealizovaná skôr, Hudobný fond neprihliada.
6) O poskytnutí jednotlivých foriem podpornej činnosti rozhoduje Rada Hudobného fondu (ďalej len "Rada").
7) Materiál na rokovanie Rady predkladá riaditeľ Hudobného fondu (ďalej len „riaditeľ") alebo ním poverený zástupca.
8) Uznesenia Rady o udelení podpory oznamuje Hudobný fond žiadateľovi predseda Rady písomnou, resp. elektronickou formou. Uznesenia Rady Hudobný fond zverejňuje na svojom webovom sídle www.hf.sk v sekcii Rozhodnutia Rady.
9) Udelené finančné podpory vypláca Hudobný fond po ich schválení Radou, alebo po podpísaní osobitných zmlúv spravidla formou bezhotovostného platobného styku a v termínoch určených riaditeľom.
10) Ako sa uchádzať o tvorivé podpory:
    a) Hudobný fond zverejňuje výzvy na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke,
    b) žiadosť možno podať len na predpísanom tlačive žiadosti Hudobného fondu; tlačivá žiadostí sú k dispozícii na stiahnutie na z webovej stránke Hudobného fondu,
    c) pred vyplnením žiadosti je potrebné oboznámiť sa so Zásadami podpornej činnosti,
    d) vyplnenú žiadosť, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť elektronicky na mailovú adresu uvedenú vo výzve na podávanie žiadostí, výnimočne poštou alebo osobne na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, a to najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí;
pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky; spôsob doručenia žiadosti sa môže pri jednotlivých druhoch podpôr líšiť, je preto potrebné, aby sa žiadateľ oboznámil s podmienkami konkrétnej výzvy;
    e) žiadosť musí byť v čase jej podania úplná a podpísaná žiadateľom; na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po určenom termíne na predkladanie žiadostí Hudobný fond neprihliada, prijatie žiadosti predloženej elektronickou formou Hudobný fond potvrdí žiadateľovi do piatich pracovných dní e-mailom na adresu, z ktorej bola žiadosť Hudobnému fondu odoslaná,
    f) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi predloženú žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na podávanie žiadostí je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec Hudobného fondu.
11) Jednotlivé formy podpornej činnosti sú určené na podporu tvorivej činnosti v oblasti hudby v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov a nemajú charakter platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu, autorskú odmenu alebo honorára za umelecký výkon. Z tohto dôvodu sú podpory, ktoré poskytuje Hudobný fond fyzickým osobám, oslobodené od dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ďalších doplnkov a zmien v znení neskorších predpisov.
12) Udelením akejkoľvek podpory zostávajú autorské práva nedotknuté.
13) Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
14) Priznané podpory s uvedením mena a priezviska, resp. názvu podporeného subjektu, a výšky podpory Hudobný fond zverejňuje na svojej webovej stránke.
15) Nie je povolené žiadať o zmenu účelu použitia podpory.

Článok 2 - Formy podpornej činnosti

Ceny Hudobného fondu

1) Ceny Hudobného fondu udeľuje fond v zmysle Štatútu cien Hudobného fondu.

Prémie

Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby
2) Cieľom prémií je podporiť tvorivú činnosť a vznik nových hudobných diel.
3) Udelenie prémie za hudobné dielo nie je viazané podmienkami na uvedenie, vydanie, alebo iné šírenie diela.
4) Prémia nemôže byť udelená za scénickú a filmovú hudbu.
5) O prémiu sa nemôžu uchádzať študenti vysokých a stredných škôl.
6) Žiadateľ môže predložiť iba 1 žiadosť o prémiu (v danej výzve), v ktorej uvedie maximálne 3 najvýznamnejšie diela.
7) O udelení prémie rozhoduje Rada na základe návrhu Skladateľskej komisie,
8) Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.

Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby
(okrem vážnej hudby)

9) Žiadateľ môže predložiť iba 1 žiadosť o prémiu, v ktorej uvedie maximálne 5 najvýznamnejších aktivít.
10) Prémie udeľuje Rada na základe individuálnych žiadostí, za hudobné dielo, hudobnovedné dielo, interpretačné umenie a inú tvorivú činnosť.

Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby
11) Cieľom prémií je podporiť tvorivú interpretačnú činnosť, hlavne premiérové uvádzanie významných diel slovenskej i svetovej hudby.
12) Udelenie prémie je viazané na predloženie podkladov (program, ohlas v tlači, zverejnenie zvukového záznamu a pod.) o uskutočnení umeleckého výkonu.
13) Žiadateľ môže predložiť iba 1 žiadosť o prémiu, v ktorej uvedie maximálne 10 najvýznamnejších aktivít.
14) O udelení prémie rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.
15) Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.

Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby
16) Cieľom prémií je podporiť tvorivú činnosť a vznik nových diel.
17) Udelenie prémie nie je viazané podmienkami na vydanie, alebo iné šírenie diel .
18) O udelení prémie rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.
19) Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.

Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby
20) Cieľom prémií za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť je podporiť tvorivú činnosť v oblasti hudobnej publicistiky a kritiky a edičnú a propagačnú činnosť (dramaturgická a organizačná príprava odborných podujatí, zvukových nosičov, scenárov výstav a iných projektov).
21) O udelení prémie v oblasti vážnej hudby rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.
22) Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.
23) O udelení prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby rozhoduje Rada.

Ceny Hudobného fondu na súťažiach

24) Žiadosť o udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 2 mesiace pred termínom konania súťaže.
25) Žiadateľ - organizátor súťaže:
a) zodpovedá za udelenie ceny v súlade so štatútom a podmienkami súťaže,
b) zašle Hudobnému fondu protokolárny záznam o výsledkoch súťaže a udelení ceny (ďalej len „protokolárny záznam").
26) V štatúte súťaže musí byť vyznačený dátum schválenia a mená osôb, ktoré štatút schválili.
27) Podmienky súťaže musia obsahovať údaje o finančných podmienkach súťaže, požadovanom repertoári, zložení poroty a pod.
28) Hudobný fond po doručení protokolárneho záznamu od žiadateľa bezodkladne zašle bezhotovostnou platbou na účet žiadateľa schválenú finančnú sumu , ktorú žiadateľ následne vyplatí nositeľovi ceny.
29) V prípade, ak žiadateľ nezašle Hudobnému fondu protokolárny záznam najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od ukončenia súťaže, stráca uznesenie Rady Hudobného fondu o schválení ceny automaticky platnosť a účinnosť.
30) Cena sa nedelí.

Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie

31) Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie sa poskytujú podporovaným osobám na rozvoj ich tvorivých schopností na obdobie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov.
32) Študijné štipendium vypláca Hudobný fond v stanovených mesačných splátkach.
33) Podporovaná osoba, ktorej bolo udelené študijné štipendium je povinná, za účelom uzavretia štipendia, predložiť Rade písomnú správu na predpísanom tlačive „Správa o využití štipendia" do 3 mesiacov po uplynutí termínu poberania štipendia.
34) Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť:
    a) termín poberania štipendia (od - do),
    b) študijný odbor,
    c) meno konzultanta (ak bol schválený Radou),
    d) zhodnotenie realizácie študijného zámeru,
    e) poprípade súpis umeleckej činnosti vykonávanej v období poberania štipendia.
35) Počas poberania štipendia môže podporená osoba spolupracovať s konzultantom, ktorého musí schváliť Rada.
36) Na konci štipendijného obdobia konzultant predkladá Rade hodnotiacu správu o priebehu štipendia. Po prerokovaní správy konzultantovi Rada poskytne príspevok.

Štipendiá na tvorivé aktivity

37) Štipendiá na tvorivé aktivity možno priznať na základe žiadosti podanej pred ich uskutočnením.
38) Štipendium na tvorivé aktivity podporuje najmä účasť na súťažiach, kurzoch, seminároch, sympóziách, kongresoch, festivaloch, a pod.
39) Štipendium na tvorivé aktivity nemôže byť použité na zahraničné štúdium.
40) Do správy o využití štipendia na tvorivé aktivity (na predpísanom tlačive) je potrebné zahrnúť:
    a) účel tvorivej aktivity,
    b) termín a miesto uskutočnenia tvorivej aktivity,
    c) zhodnotenie tvorivej aktivity a jej cieľov,
    d) doklad o účasti na tvorivej aktivite.

41) Správa o využití štipendia na tvorivé aktivity musí byť zaslaná Hudobnému fondu najneskôr do 3 mesiacov po realizovaní tvorivej aktivity

42) Štipendium na tvorivé aktivity môže byť vyplatené až po predložení správy o využití štipendia a jej schválení Radou Hudobného fondu..

Príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov

43) Príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov sa poskytujú členom komisií, prípadne lektorom a konzultantom, ktorí svojím stanoviskom k posudzovanému dielu a výkonu umožňujú Rade objektívne rozhodnúť o žiadosti autora alebo koncertného umelca.

Granty

44) Granty sa poskytujú na produkciu zvukových nosičov, vydávanie knižných publikácií a nôt, usporadúvanie koncertov, festivalov, konferencií a iných hudobných aktivít , ako aj na zabezpečovanie účasti podporovaných osôb na týchto podujatiach.
45) Granty sa poskytujú len na pripravovaný projekt.
46) Ak v čase podania žiadosti prebieha realizácia iného projektu/iných projektov, na ktoré žiadateľ dostal grant HF, žiadateľ musí v žiadosti uviesť túto skutočnosť s uvedením čísiel zmlúv o poskytnutí grantu, týkajúcich sa prebiehajúcich projektov.
47) Granty sú účelovo viazané a nie je prípustné ich použiť na iný projekt. V prípade, že poskytnutý grant nemôže byť použitý v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu, je poberateľ grantu povinný finančné prostriedky grantu vrátiť bezodkladne na účet HF.
48) Ďalšie podmienky poskytovania grantov upravuje osobitná zmluva, ktorú uzatvára s podporenou osobou v mene Hudobného fondu riaditeľ.
49) Po podpise zmluvy o poskytnutí grantu a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, Hudobný fond poukáže schválenú sumu na žiadateľom uvedený bankový účet Za účelom uzavretia grantu je poberateľ grantu povinný do termínu uvedeného v zmluve predložiť HF na predpísanom tlačive záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie grantu.
50) V záverečnom vyhodnotení grantu je potrebné uviesť
    a) názov projektu,
    b) termín uskutočnenia projektu,
    c) zhodnotenie projektu a jeho cieľov,
    d) finančné vyhodnotenie projektu,
    e) a formou príloh doplniť:
        • kópie účtovných dokladov položiek uhradených z finančných prostriedkov grantu,
        • doklady dokumentujúce realizáciu projektu (tlačové materiály, fotodokumentácia, odkazy na webové stránky a podobne).

51) V prípade, že je vyúčtovaná len časť schválenej sumy, je žiadateľ povinný súčasne s predloženým vyúčtovaním rozdiel vrátiť na účet HF.

Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby

52) Cieľom príspevkov na CD je podporiť širšie uplatnenie slovenských koncertných umelcov prostredníctvom distribučnej siete CD na Slovensku a v zahraničí, ako aj iných šíriteľov umeleckých produkcií.
53) Hlavný dôraz pri posúdení žiadostí je na podporovanie nahrávania:
    a) kvalitného repertoáru slovenskej i svetovej hudby, ktorý je pozoruhodný z hľadiska kompozičného i interpretačného (u spevákov je prípustný len koncertný repertoár),
    b) interpretačného výkonu s vysokou umeleckou kvalitou,
    c) realizovateľného projektu, vrátane finančného a výrobného zabezpečenia, časového rozvrhu výroby a uvedenia CD na trh, distribučných a propagačných plánov, a pod.

54) Ak v čase podania žiadosti prebieha realizácia iného profilového/iných profilových CD, na ktoré žiadateľ dostal príspevok HF, žiadateľ musí v žiadosti uviesť túto skutočnosť s uvedením čísiel zmlúv o poskytnutí finančného príspevku, týkajúcich sa predmetných profilových CD.
55) O udelení príspevku rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.
56) Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.
57) Príspevky budú vyplatené po podpísaní zmluvy.
58) Priznaný príspevok je možné čerpať do jedného roka od dátumu schválenia príspevku.
59) K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné dokumenty: Popis činnosti výrobcu zvukových záznamov (s CD katalógom),
    a) zvukovú ukážku z pripravovaného CD (ak je k dispozícii),
    b) stručný popis CD projektu,
    c) krátky umelecký životopis koncertného umelca alebo umelcov, ktorí sa zúčastnia na nahrávaní,
    d) základné informácie o skladateľoch a skladbách zaradených do dramaturgie CD. Hudobný fond neodporúča žiadateľovi predkladať originálne alebo nenahraditeľné materiály. Hudobný fond nemôže prijať zodpovednosť za ich prípadné poškodenie alebo stratu.
60) Žiadateľ, ktorému bol udelený príspevok na výrobu profilového CD, je povinný za účelom uzavretia príspevku predložiť Rade záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie príspevku na predpísanom tlačive do 15 mesiacov od dátumu schválenia príspevku vrátane povinnej prílohy.

Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu

61) Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu možno priznať na základe žiadosti podanej výlučne elektronickou formou pred uskutočnením tvorivej aktivity. Je určené pre profesionálnych hudobných umelcov, nie je určené pre študentov vysokých a stredných škôl.
62) Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu podporuje skomponovanie skladby alebo skladieb a naštudovanie koncertného repertoáru. V prípade naštudovania koncertného repertoáru je podmienku, aby minimálne polovica diel predmetného repertoáru boli dielami pôvodnej slovenskej tvorby.
63) Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu nemôže byť použité na zahraničné štúdium.
64) Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa poskytuje podporovaným osobám na rozvoj ich tvorivých schopností na obdobie najviac 3 mesiacov.
65) Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu vypláca Hudobný fond v stanovených mesačných splátkach po podpísaní a zverejnení zmluvy o poskytnutí štipendia.
66) Podporovaná osoba, ktorej bolo udelené mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu, je povinná za účelom uzavretia štipendia predložiť Rade písomnú správu o priebehu a využití štipendia do termínu uvedeného v zmluve (termín je stanovený spravidla do 6 mesiacov po uplynutí termínu poberania štipendia). Správu je potrebné predložiť na predpísanom tlačive elektronickou formou - e mailom na e mailovú adresu uvedenú v zmluve o poskytnutí mimoriadneho štipendia.
67) Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť:
    a) termín poberania štipendia (od - do),
    b) názov skomponovanej skladby, resp. názvy skomponovaných skladieb a jej/ich rozsah, resp. zoznam naštudovaného repertoáru (meno a priezvisko autora a názov skladieb),
    c) zhodnotenie realizácie študijného zámeru,
    d) informáciu o verejnom predvedení skomponovanej skladby, alebo informáciu o rokovaniach ohľadom verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom hudobného telesa), resp. informáciu o tom, kedy a kde bol naštudovaný repertoár verejne predvedený (napr. kedy bol šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu (napr. live stream), alebo sociálnych sietí - uvedie sa názov rozhlasovej/televíznej stanice, resp. internetová adresa a dátum šírenia).
68) Povinnou prílohou správy o využití štipendia je v prípade štipendia
na skomponovanie skladby:
    a) partitúra skomponovanej skladby (originál, resp. jej kópia, alebo fotokópia) alebo stručný notový zápis (tzv. lead sheet) spolu s demonštračnou zvukovou ukážkou,
    b) na naštudovanie koncertného repertoáru - doklad o tom, že naštudovaný repertoár bol sprístupnený verejnosti:
        • zaznel na nejakom podujatí, napr. na koncerte, festivale, a pod. (t. j. prílohou vyúčtovania bude oficiálny program podujatia) alebo
        • bol zaznamenaný na zvukový alebo zvukovoobrazový nosič, ktorý bol následne verejne šírený predajom, v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu.
        • v prípade online zverejnenia (napríklad na kanáli youtube, na sociálnej sieti apod.), resp. live streamu záznam z neho alebo link na predmetný záznam. V prípade linku musí byť tento prístupný po dobu minimálne jedného roka od dátumu doručenia správy o využití štipendia.

Článok 3 - Záverečné ustanovenia

1) Príjemca akejkoľvek podpory, poskytnutej podľa týchto zásad, je povinný ihneď oznámiť Hudobnému fondu všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na priznanie podpory.
2) Rada po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie podpory.
3) Tieto Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu boli schválené Radou 14.02.2024 a nadobúdajú účinnosť dňa 15.02.2024.
4) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad strácajú platnosť a účinnosť Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, ktoré boli schválené Radou Hudobného fondu 12.04.2022.


Peter Lipa

predseda Rady Hudobného fondu

 

Matúš Jakabčic

riaditeľ Hudobného fondu