Logo Hudobný fond

Štatút cien Hudobného fondu

Účinnosť od 25.04.2022

Článok I
Rada Hudobného fondu udeľuje tieto ceny Hudobného fondu (ďalej len "ceny"):
1. Cenu Jána Levoslava Bellu za hudobné dielo alebo tvorbu obohacujúcu slovenskú hudbu,
2. Cenu Frica Kafendu za vynikajúci interpretačný výkon,
3. Cenu Jozefa Kresánka za významnú muzikologickú tvorbu,
4. Cenu Pavla Tonkoviča za originálny čin v oblasti slovenského hudobného folklóru,
5. Cenu Ladislava Martoníka za výraznú džezovú tvorbu a interpretáciu,
6. Cenu Karola Pádivého za tvorivé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby,
7. Cenu Gejzu Dusíka za významný prínos v oblasti populárnej hudby.

Článok II
1. Základným kritériom pre výber a udelenie cien je umelecké hľadisko a spoločenský dosah v domácom a medzinárodnom prostredí.
2. Ceny možno udeliť jednotlivcom s trvalým pobytom na území SR po dobu najmenej päť rokov, alebo pokiaľ nemajú trvalý pobyt na území SR majú slovenskú štátnu príslušnosť. Ceny možno taktiež udeliť kolektívom so sídlom alebo pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
3. Ceny sa nedelia.

Článok III
1. Obsahom udelenej ceny je písomný dokument a finančná prémia 1.000 EUR.
2. O udelení ceny rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe písomného návrhu komisií Rady Hudobného fondu alebo príslušných profesijných združení.
3. Rada Hudobného fondu má právo cenu neudeliť.

Článok IV
Finančné prémie spojené s udelením ceny podľa tohto Štatútu cien Hudobného fondu sa uhrádzajú z nákladov na podpornú činnosť Hudobného fondu.

Článok V
1. Tento Štatút cien Hudobného fondu bol schválený Radou Hudobného fondu dňa 12. apríla 2022.
2. Tento Štatút cien Hudobného fondu nadobúda účinnosť dňom 25.04.2022.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu cien Hudobného fondu stráca platnosť a účinnosť Štatút Cien Hudobného fondu, ktorý schválila Rada Hudobného fondu dňa 24. mája 2018.

Peter Lipa
predseda Rady Hudobného fondu

Matúš Jakabčic
riaditeľ Hudobného fondu

Súvisiace stránky

Ocenení


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2024