Príspevky podľa zákona

Príspevky pre Hudobný fond

Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov, príspevky za použitie voľných diel a príspevky používateľov diel.

IBAN

Od 1.2.2014 je potrebné uvádzať pri poukazovaní príspevkov pre Hudobný fond číslo účtu Hudobného fondu vo formáte IBAN.

IBAN: SK30 0200 0000 0012 2444 5054
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Hudobný fond vyberá príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov, príspevky za použitie voľných diel a príspevky používateľov diel v zmysle zákona NR SR č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Tieto príspevky sú finančným základom hospodárenia hudobného fondu.

A. Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov

Hudobnému fondu patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie
a) hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a umeleckých diel použitých v rozhlase a televízii,
b) umeleckých výkonov podaných pri uvedení hudobných diel bez textu a hudobnej zložky divadelných diel, filmových diel a diel určených na vysielanie rozhlasom či televíziou.
Príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov vo výške 2% z ich hrubých príjmov, je povinná Hudobnému fondu odviesť právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu autorom alebo výkonným umelcom, ktorí majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike. Právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu autorom alebo výkonným umelcom zrazí príspevok vo výške 2% z hrubej odmeny (z hrubej výšky honorára autora alebo výkonného umelca) a zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac Hudobnému fondu vždy do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Príspevky z odmien prijatých od občanov uhradí príjemca odmeny priamo fondu do 31. januára nasledujúceho roku.
Právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu autorom oznámi zrazenie, vyúčtovanie a odvod príspevku na tlačive č. 1.
Právnická osoba alebo fyzická osoba vyplácajúca odmenu výkonným umelcom oznámi zrazenie, vyúčtovanie a odvod príspevku na tlačive č. 2.

B. Príspevky za použitie voľných diel

1. za rozhlasové vysielanie voľných hudobných diel odvádza používateľ príspevok vo výške 0,14% z koncesionárskych poplatkov ročne tak, že Hudobný fond dostane 60% tejto sumy;
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RaTS") oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 3.
2. za televízne vysielanie voľných hudobných diel odvádza používateľ príspevok vo výške 0,1% z koncesionárskych poplatkov ročne tak, že Hudobný fond dostane 35% tejto sumy.
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RaTS") oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 4.
3. za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca z úhrnu autorských odmien za použitie diel hudobného druhu Hudobnému fondu 15%.
Výrobca oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 5.

C. Príspevky používateľov diel

Používatelia diel sú povinní odvádzať Hudobnému fondu za použitie diel príspevok vo výške 1%, a to pri:
1. uvádzaní zvukových a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za predané snímky;
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uvádza zvukové a obrazové snímky do predaja oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 6.
2. rozhlasovom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových poplatkov tak, že Hudobný fond 35% z tejto sumy;
Rozhlas a televízia Slovenska oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 7.
3. televíznom vysielaní z celkového výnosu televíznych poplatkov tak, že Hudobný fond 35% z tejto sumy;
Rozhlas a televízia Slovenska oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 8.
4. verejnom nedivadelnom uvádzaní hudobných diel z autorskej odmeny za každú produkciu.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá organizuje verejné nedivadelné uvádzanie oznámi Hudobnému fondu vyúčtovanie a odvod tohto príspevku na tlačive č. 9.

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov a pre ich vyúčtovanie, najmä základ pre výpočet príspevkov, a údaje, za aké dielo alebo umelecký výkon sa odmena vypláca, je Hudobný fond oprávnený kontrolovať z účtovných záznamov a iných dokladov u subjektov vyplácajúcich odmeny, resp. používajúcich voľné diela, resp. diela vo všeobecnosti vôbec.

Jednotlivé príspevky je potrebné odviesť na účet Hudobného fondu, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke Bratislava - mesto:

číslo účtu: 1224445054 / 0200
IBAN: SK30 0200 0000 0012 2444 5054
BIC (SWIFT): SUBASKBX
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS): variabilný symbol je uvedený na príslušnom tlačive

Michala Bronišová
telefón +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk

DOKUMENTY