Vnútorné predpisy

Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

Z O Z N A M

vnútorných predpisov Hudobného fondu

(platných od 1. 1. 2022)

 1. Štatút Hudobného fondu zo dňa 26. 5. 1997 (prijatý Radou Hudobného fondu dňa 21. 01. 1997 a schválený ministrom kultúry SR dňa 26. 05. 1997),
 2. Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, schválené Radou Hudobného fondu dňa  16. 03. 2021 (účinnosť od 19. 03. 2021),
 3. Štatút cien Hudobného fondu schválený Radou Hudobného fondu dňa 24. 05. 2018 (účinnosť od 25. 05. 2018),
 4. Rokovací poriadok Rady Hudobného fondu schválený Radou Hudobného fondu dňa 08. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
 5. Organizačný a rokovací poriadok komisie Koncertných umelcov schválený Radou Hudobného fondu dňa 12. 04. 2016 (účinnosť od 01. 05. 2016),
 6. Organizačný a rokovací poriadok Muzikologickej komisie schválený Radou Hudobného fondu dňa 12. 04. 2016 (účinnosť od 01. 05. 2016),
 7. Organizačný a rokovací poriadok Skladateľskej komisie schválený Radou Hudobného fondu dňa 12. 04. 2016 (účinnosť od 01. 05. 2016),
 8. Požičovný poriadok schválený Radou Hudobného fondu dňa 19. 01. 2021 (účinnosť od 01. 02. 2021),
 9. Vnútorný organizačný poriadok Hudobného fondu zo dňa 11.11.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2015 a Dodatku č. 2 schváleného Radou Hudobného fondu dňa 27.05.2020 (účinnosť od 01. 06. 2020),
 10. Pracovný poriadok zo dňa 26. 10. 2018 (účinnosť od 1. 11. 2018),
 11. Zásady odmeňovania zo dňa 31. 01. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13. 12. 2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 31. 03. 2020 (účinnosť od 1. 4. 2020),
 12. Smernica o pružnom pracovnom čase zo dňa 15. 12. 2015 (účinnosť od 01. 01. 2016),
 13. Vnútropodniková smernica pre vedenie účtovníctva zo dňa 26. 09. 2011 (účinnosť od 01. 10. 2011),
 14. Obeh účtovných dokladov v Hudobnom fonde zo dňa 31. 03. 2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2019 (účinnosť od 01. 10. 2019),
 15. Vnútorný predpis - Inventarizácia majetku a záväzkov v Hudobnom fonde zo dňa 30. septembra 2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2013 (účinnosť od 01. 10. 2013),
 16. Technické a organizačné opatrenia v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. 05. 2018 (účinnosť od 25. 05. 2018),
 17. Pravidlá pre činnosť škodovej komisie dňa 11. 04. 2007 (účinnosť od 16. 04. 2007),
 18. Pravidlá pre činnosť vyraďovacej komisie dňa 11. 04. 2007 (účinnosť od 16. 04. 2007),
 19. Vnútorný predpis, ktorým sa určuje postup pri obstarávaní a evidovaní tovarov, služieb a prác pre potreby Hudobného fondu zo dňa 19. 08. 2016 (účinnosť od 01. 09. 2016),
 20. Registratúrny poriadok a registratúrny plán, ktorý bol schválený dňa 10. 08. 2016 Slovenským národným archívom (účinnosť od 01. 09. 2016),
 21. Zásady vedenia evidencie platných vnútorných predpisov Hudobného fondu a uloženia originálnych vyhotovení týchto predpisov zo dňa 26. 09. 2011 (účinnosť od 01. 10. 2011),
 22. Kolektívna zmluva na rok 2022 zo dňa 09.11.2021,
 23. Požiarna identifikačná karta právnickej osoby (účinnosť od 1.1.2016),
 24. Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (15.1.2016),
 25. Vnútorný predpis na realizáciu zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 29. 02. 2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.03.2018 (účinnosť od 01. 04. 2018),
 26. Pokyn riaditeľa Hudobného fondu na uplatňovanie § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo dňa 09. 01. 2012 (účinnosť od 10. 01. 2012),
 27. Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti doručených Hudobnému fondu zo dňa 20. 09. 2019 (účinnosť od 01. 10. 2019).