Tlačivá žiadostí a postup pri predkladaní žiadostí

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu. 

Zmeny platné od 17.02.2021

Žiadosť je možné predložiť v tlačenej verzii alebo elektronickou formou v podobe e-mailu na e-mailové adresy uvedené pri jednotlivých tlačivách žiadostí nižšie.

Na podanie žiadosti použite vždy aktuálnu verziu tlačiva, ktorá je uvedená na webovom sídle fondu, tu, na tejto stránke nižšie.

Vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh očíslovaných podľa poradia vo formulári, treba doručiť Hudobnému fondu jedným z dvoch spôsobov:

  • e-mailom na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú pri tlačive zodpovedajúcom predmetnej žiadosti nižšie, alebo
  • poštou na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava,

a to najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti e mailom do 24:00 posledného dňa, pri doručení poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Pri doručení poštou Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.

Pri doručení e mailom Hudobný fond potvrdzuje doručenie žiadosti do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti. V prípade, že žiadateľ nedostane potvrdenie o doručení žiadosti, je potrebné, aby kontaktoval Hudobný fond telefonicky na číslach, uvedených na webovom sídle hf.sk.

Hudobný fond odporúča využiť elektronickú formu podania žiadosti. 

Upozornenie: Žiadosti o mimoriadne štipendium na tvorivé aktivity sa podávajú výlučne elektronickou formou. Postup pri podávaní týchto žiadostí je zverejnený v príslušnej výzve.

Postup pri predkladaní žiadostí elektronickou formou

Na príslušnú e-mailovú adresu zverejnenú nižšie na tejto stránke je potrebné poslať nasledovný e-mail:

Predmet e-mailu: Žiadosť o (uviesť formu podpory - napríklad grant, prémiu za hudobné dielo/diela v oblasti vážnej hudby, študijné štipendium na tvorivé aktivity a pod.).

Text e-mailu: nepovinný, môže byť totožný s textom predmetu e-mailu.

Prílohy e-mailu:

1.) 2-krát vyplnené tlačivo žiadosti v dvoch rôznych formátoch:

a) v jednom z formátov .doc, .docx, .rtf, .odt (nepodpísané),

a zároveň

b) podpísané žiadateľom a nascanované/odfotené vo formáte .pdf alebo .jpeg

 t.j. vyplnené tlačivo žiadosti je potrebné pripojiť ako prílohu e-mailu v 2 exemplároch - jeden v podobe, ako je popísané v písmene a) vyššie a druhý, ako je popísané v písmene b) vyššie.

2.) Povinná príloha/povinné prílohy k žiadosti vo formáte .pdf (printové prílohy - plagáty, programy koncertov, štatúty cien, publikácie, životopis a pod.) alebo .mp3 (zvukové ukážky).

Tlačivá žiadostí a e-mailové adresy na predkladanie žiadostí elektronickou formou:

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu.