Výzvy

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s informáciami pre žiadateľov a dokumentmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu.

Hudobný fond odporúča podávanie žiadostí elektronickou formou (e mailom).

Ako podať žiadosť: Tlačivá žiadostí a postup pri predkladaní žiadostí.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby 21.03.2024
Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby 21.03.2024
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 21.03.2024
Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená 21.03.2024
Prémie v oblasti populárnej hudby (aj jazz a ostatné žánre) 21.03.2024
Ceny Hudobného fondu na súťažiach Priebežne. Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr 2 mesiace pred konaním súťaže.
Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach - podpora účasti na súťažiach, kurzoch, tvorivých dielňach a pod., nie je určené na skomponovanie/naštudovanie/uvedenie diela ani na organizovanie koncertov/festivalov a pod. Priebežne. Žiadosti musia byť doručené pred uskutočnením tvorivej aktivity.
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby. 21.03.2024
Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2024 do 31.12.2024 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 18.04.2024
Študijné štipendiá v oblasti jazzovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 1.polroku 2024 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.