Štatút Hudobného fondu

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Hudobný fond (ďalej len "fond") je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.13/1993 Z.z. o umeleckých fondoch.
 2. Fond je právnická osoba s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
 3. Sídlom fondu je Bratislava.

Článok 2
Poslanie

 1. Hlavným poslaním fondu je v súlade s kultúrnymi záujmami Slovenskej republiky cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia s osobitným zreteľom na:
  a) tvorivú oblasť vážnej hudby,
  b) populárnu hudbu,
  c) výkonných umelcov,
  d) hudobnú vedu a kritiku.
 2. Fond propaguje a prezentuje hudobné umenie doma i v zahraničí.
 3. Podporu hudobného umenia uskutočňuje fond prostredníctvom Rady fondu.

Článok 3
Činnosť

 1. Svoje poslanie plní fond v spolupráci s tvorivými združeniami a profesijnými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v príslušných oblastiach, najmä vytváraním materiálnych podmienok na vznik nových hudobných a hudobnovedných diel a umeleckých výkonov.
 2. Na podporu tvorivej činnosti predovšetkým
  a) poskytuje štipendiá, ceny, prémie, príspevky na cesty, pôžičky, sponzorský príspevok a iné formy podpory v zmysle Zásad podpornej činnosti fondu,
  b) zriaďuje a spravuje nadácie v súlade so zákonom,
  c) zriaďuje a spravuje domovy a kluby,
  d) využíva zisky právnických osôb a účelových zariadení; za účelom vytvárania podmienok pre realizáciu svojich zámerov vyvíja fond podnikateľskú činnosť prostredníctvom svojich organizačných útvarov a iných právnických osôb, v ktorých má ako spoločník účasť.
 3. Hlavná časť fondu, ktorá je v súlade s jeho poslaním, je neziskového charakteru, nie je podnikaním podľa Obchodného zákonníka alebo Živnostenského zákona, pretože nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku.

Článok 4
Hospodárenie

 1. Finančným základom hospodárenia fondu sú:
  a) príspevky príjemcov autorských odmien,
  b) príspevky za použitie voľných diel a príspevky používateľov diel,
  c) výnosy z podnikania s vlastným majetkom,
  d) zisky z ním riadených právnických osôb a účelových zariadení,
  e) dary, dotácie, príspevky z iných zdrojov, príjmy z nadácií, z dedičstva a pod.
 2. Vyberanie príspevkov za vytvorenie a použitie diel z oblasti viacerých fondov sa upraví v písomnej zmluve medzi jednotlivými fondmi.
 3. Pri výške jednotlivých príspevkov, ich druhov a spôsobe ich vyberania sa postupuje podľa zákona o umeleckých fondoch a všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom sa dôsledne uplatňujú sankčné postihy.
 4. Všetky príspevky od platiteľov fond vyberá priamo.

Článok 5
Spravovanie fondu

Správu fondu zabezpečuje Rada fondu.

Rada fondu

 1. Rada fondu (ďalej len "Rada") je najvyšším orgánom fondu.
 2. Členov do Rady delegujú jednotlivé umelecké, profesijné a iné náplňou činnosti blízke združenia a organizácie.
 3. Zloženie členov Rady:
  a) Spolok slovenských skladateľov jeden člen,
  b) Slovenská muzikologická asociácia jeden člen,
  c) Spolok koncertných umelcov jeden člen,
  d) Zväz autorov a interpretov jeden člen,
  e) Slovenská jazzová spoločnosť jeden člen,
  f) jeden člen z radov hudobných umelcov menovaný riaditeľom fondu,
  g) riaditeľ fondu.
 4. Predsedu a podpredsedu Rady si zvolia členovia Rady nadpolovičnou väčšinou hlasov tajným hlasovaním. Ak bude zvolený za predsedu zástupca tvorivej oblasti vážnej hudby, podpredseda bude zástupca populárnej hudby a naopak. Predseda Rady zvoláva a vedie zasadnutia Rady.
 5. Funkčné obdobie Rady je trojročné. Počas funkčného obdobia môže člena Rady odvolať iba združenie, ktoré ho do Rady delegovalo.
 6. Za výkon funkcie patrí členom Rady odmena podľa zásad o finančnom odmeňovaní
  za činnosť v Rade.
 7. Predseda Rady zastupuje fond navonok. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda Rady.
 8. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
 9. Rada fondu plní najmä tieto úlohy:
  a) predkladá na schválenie Štatút fondu ministrovi kultúry Slovenskej republiky a na posúdenie zásady o finančnom odmeňovaní za činnosť v Rade (Dodatok k Vnútornému mzdovému predpisu HF),
  b) schvaľuje Organizačný a rokovací poriadok fondu, Pracovný poriadok a ďalšie vnútroorganizačné predpisy fondu,
  c) schvaľuje zásady o finančnom odmeňovaní členov Rady,
  d) schvaľuje správy o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti hospodárenia a ročnú účtovnú závierku,
  e) schvaľuje Zásady podpornej činnosti,
  f) schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie majetku fondu,
  g) vyjadruje sa k organizačnej štruktúre fondu a jej zmenám,
  h) podľa Zásad podpornej činnosti fondu rozhoduje o poskytovaní podpôr na tvorivú činnosť a sociálnu starostlivosť o tvorivých pracovníkov,
  ch) rozhoduje o hlavných smeroch činnosti fondu,
  i) rozhoduje o zriaďovaní nových právnických osôb a o účasti fondu ako spoločníka v iných právnických osobách,
  j) rozhoduje o použití výnosov majetku fondu,
  k) vymenúva a odvoláva riaditeľa fondu.
 10. Rada rozhoduje uzneseniami. Je schopná uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. Na platnosť uznesení treba nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov. Pri prijímaní závažných majetkových rozhodnutí musí byť na Rade prítomných najmenej 6 členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. O rokovaní Rady sa robí zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci.

Článok 6
Riaditeľ fondu

 1. Riaditeľ fondu je štatutárny zástupca a výkonný orgán fondu, zastupuje fond navonok, koná v jeho mene a rozhoduje  o všetkých otázkach, pokiaľ rozhodovanie o nich nie je výlučne v právomoci Rady.
 2. Riaditeľa fondu menuje a odvoláva Rada.
 3. Riaditeľ vykonáva uznesenia Rady.
  V období medzi dvoma zasadnutiami Rady rozhoduje aj o iných otázkach, ktorých riešenie patrí Rade, s tým, že je povinný ich dodatočne predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí.
 4. Riaditeľ fondu riadi administratívny aparát fondu.
 5. Riaditeľ fondu vydáva vnútroorganizačné predpisy po ich schválení v Rade a zabezpečuje riadny chod fondu.
 6. Riaditeľ je členom Rady s hlasom rozhodujúcim. V otázkach menovania, odvolania, schvaľovania vlastných mzdových náležitostí však nemôže hlasovať.
 7. Riaditeľa môže Rada odvolať, ak:
  a) zo zdravotných dôvodov nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  b) bol zbavený alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony,
  c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
  d) sa stal zárobkovo činným v rovnakom alebo príbuznom druhu činnosti, ktorý vykonáva fond.
 8. Rada fondu sa na odvolaní riaditeľa musí uzniesť dvojtretinovou väčšinou svojich členov tajným hlasovaním.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky štatútu fondu navrhuje Rada a schvaľuje ich minister kultúry Slovenskej republiky.
 2. Ruší sa Štatút Hudobného fondu
  z 29.10.1993 č.MK-1475/1993-1.
 3. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia ministrom kultúry Slovenskej republiky.
  Návrh štatútu fondu prijala Rada na svojom zasadnutí 21.1.1997.

V Bratislave, dňa 26.5.1997


Ivan Hudec, minister kultúry

DOKUMENTY