Informácie pre žiadateľov

Čítať ďalej dôležité informácie pre žiadateľov » »


Všeobecné informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr Hudobného fondu

Podľa zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, Štatútu Hudobného fondu a Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu Hudobný fond poskytuje finančné prostriedky na podporu tvorivej činnosti v oblasti slovenského hudobného umenia s osobitným zreteľom na tvorivú oblasť vážnej hudby (hudobné diela, koncertné umenie, hudobnovedné diela), populárnu hudbu (populárna hudba, džez, ostatné žánre populárnej hudby - folklór, dychová hudba).

Podľa článku 1 bodu 3. Zásad podpornej činnosti podpory možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „FO"),
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie (živnostník) s miestom podnikania na území Slovenskej republiky (ďalej len „živnostník"),
c) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „PO").

V prípade PO sa musí jednať o samostatný právny subjekt, ktorý vznikol registráciou v niektorom z úradných registrov Slovenskej republiky (napr. registráciou v Obchodom registri SR, registráciou na Ministerstve vnútra SR - t. j. takto vzniknutá PO je napr. spoločnosťou s ručením obmedzeným, akciovou spoločnosťou, nadáciou, občianskym združením a pod.). Za PO nemožno považovať organizačnú zložku PO (napr. dychový súbor, ktorý je organizačnou zložkou Združenia dychových hudieb Slovenska) s výnimkou organizačnej jednotky združenia, zapísaného v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, ktorá koná vo svojom mene a ktorá je zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií v zmysle zák. č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška maximálnej podpory

Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu vo všeobecnosti neupravujú výšku maximálnej podpory pre jednotlivé formy podpôr, pokiaľ nie je v konkrétnej výzve uvedené inak. O výške podpôr rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe individuálnych žiadostí alebo návrhu odborných komisií podľa ustanovení Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o priznaných výškach podpôr Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady.

Žiadosti

Oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu

Dôležité informácie, Opatrenia pre podpornú činnosť, Mimoriadne štipendium, Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, Dodatok č. 1 k Zásadám, Informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr, Výzvy, Tlačivá žiadostí, Tlačivá vyhodnotení, Rozhodnutia Rady, Správy o činnosti.

Výzvy
Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzvach na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu.

Začiatok predkladania žiadostí
Žiadosti sa predkladajú po zverejnení výziev na podávanie žiadostí v danom polroku na webovom sídle fondu.

Ukončenie predkladania žiadostí
Ukončenie predkladania žiadostí je uvedené v tabuľke výziev, v stĺpci Posledný deň odovzdania žiadosti, zvlášť pri každej forme podpory.
Výnimku tvoria žiadosti o Ceny Hudobného fondu na súťažiach, ktoré treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Tlačivá žiadostí
Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.

Limity na počet žiadostí
Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu nestanovujú limity pre počet žiadostí o jednotlivé formy podpôr.
Všeobecne platí:
Jeden žiadateľ o grant si môže podať viac žiadostí o grant v prípade, že žiada o grant na rôzne (nie totožné) grantové projekty.
Jeden žiadateľ môže podať na jeden a ten istý grantový projekt iba jednu žiadosť.
Žiadosť o podporu na jeden a ten istý grantový projekt môže predložiť iba jeden žiadateľ.

Rozhodnutia Rady

Rozhodnutia Rady o žiadostiach podaných na základe výziev a správach o využití štipendia Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení hodnotiaceho procesu zvyčajne do 6 týždňov od posledného dňa uzávierky výzvy.

Rada Hudobného fondu svoje rozhodnutia nezdôvodňuje.

Žiadatelia budú o rozhodnutí Rady informovaní písomne zvyčajne do 6 týždňov odo dňa zverejnenia Rozhodnutia Rady. Žiadateľom fond zašle spolu s oznámením aj podrobné informácie o čerpaní podpory.

Zmena účelu použitia schválenej podpory

Podľa čl.1 bod 14 Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu nie je povolené žiadať o zmenu účelu použitia schválenej podpory.

Štipendium na tvorivé aktivity nie je prípustné použiť na inú tvorivú aktivitu, než na ktorú bola schválená.

Zmluva

Zmluva o poskytnutí grantu, resp.  zmluva o poskytnutí príspevku na výrobu profilového CD bude vypracovaná a doručená zvyčajne do 6 týždňov odo dňa zverejnenia Rozhodnutia Rady.

Poukazovanie na účet

Schválené finančné prostriedky Hudobný fond poukazuje v súlade s ustanoveniami Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu

Ceny Hudobného fondu na súťažiach
Fond po doručení protokolárneho záznamu od žiadateľa bezodkladne zašle bezhotovostnou platbou na účet žiadateľa finančnú sumu vo výške schválenej ceny, ktorú žiadateľ následne vyplatí nositeľovi ceny. V prípade ak žiadateľ nezašle fondu protokolárny záznam najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od ukončenia súťaže, stráca uznesenie Rady fondu o schválení ceny automaticky platnosť a účinnosť.

Štipendiá na tvorivé aktivity
Hudobný fond poukazuje až po schválení predložených správ o využití štipendia Radou Hudobného fondu. Rozhodnutia Rady o schválení predložených správ Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení schvaľovacieho procesu. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia Rady. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení správ o využití štipendia. 

Granty a príspevky na výrobu profilového CD
sa zasielajú bezhotovostne na účet uvedený v zmluve. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky a / alebo po akceptovaní vyúčtovania z predchádzajúcich zmlúv. V prípade zmeny účtu je potrebné túto zmenu oznámiť fondu. Na základe oznámenia Vám bude vypracovaný dodatok k zmluve a až po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami a zverejnení dodatku Vám budú poukázané finančné prostriedky.

Vyhodnotenie

Na vyhodnotenie použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle Hudobného fondu Tlačivá na vyhodnotenie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Vyhodnotenie je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do termínu, ktorý je uvedený v zmluve alebo v oznámení o rozhodnutí Rady Hudobného fondu o žiadosti.

Uznesenia Rady o schválení záverečného obsahového a finančného vyhodnotenie grantu, resp. príspevku na výrobu profilového CD oznamuje predseda Rady písomne.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení vyhodnotení.

Tlačivá

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Na vyhodnotenie použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle Hudobného fondu Tlačivá na vyhodnotenie tvorivých podpôr Hudobného fondu.