Zákony a súvisiace predpisy

Činnosť Hudobného fondu sa riadi najmä týmito právnymi predpismi:

 • zák. č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov,
 • zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • zák. č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon,
 • zák. č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel,
 • zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  • GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákon o ochrane osobných údajov - zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník),
 • zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník),
 • zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.